Samorząd wychowanków to ważny organ placówki, który daje wychowankom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu wychowanków może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w placówce.
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu od 01.10.2018r rozpoczął działalność Samorząd Wychowanków. Opiekunem Samorządu Wychowanków w szkole został nauczyciel Maciej Kozłowski, natomiast w internacie wychowawca Adam Wolański. Z każdej grupy został wybrany jeden wychowanek: Gr I Robert Szwaba, Gr II Jakub Kuptz , Gr. III Jakub Jabłoński, Gr. IV Konrad Kaftan.
Przewodniczący- Robert Szwaba
Zastępca przewodniczącego- Konrad Kaftan
Skarbnik- Jakub Kuptz
Członek – Jakub Jabłoński
Cele Samorządu Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego:
-Dbanie o całokształt swej działalności i o dobre imię Ośrodka.
-Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów.
-Kształtowanie partnerstwa w stosunkach wychowanków z kadrą ośrodka w realizacji celów wychowawczych.
-Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się.
-Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.
-Wdrażanie do przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
-Kształtowanie aktywnych postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz grupy i Ośrodka.
-Wdrażanie wychowanków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
-Wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia.
-Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno i estetykę, rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne.
-Reprezentowanie Ośrodka w środowisku lokalnym i krajowym.
Harmonogram działań Samorządu Wychowanków
Samorząd włącza się w realizacje zadań wypływających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Angażuje się w następujące prace:
– Dbałość o estetykę ośrodka i otoczenia.
– Współudział w imprezach szkoły i ośrodka .